Värdering Industrivärden

Det som ofta används som en värdering av ett investmentbolag som exempelvis Investor och Industrivärden är begreppet substansvärde, dvs. värdet på det bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde. 

Ett annat sätt att se på detta är att göra en bedömning av respektive innehav i investmentbolaget, dra bort skulder, inre kostnader, och den förlorade kontrollen och transparens som finns med direktägande. Att i ett investeringsbeslut grunda beslutet på marknadsvärdering är att glömma bort skillnaden mellan pris och värde.

Industrivärdens aktieportfölj utgör aktieposter i åtta noterande innehav per 2020-12 och intjäningsförmågan för varje ingående bolag kan därför beräknas och viktas med dess ägarandel. 

Intjäningen bedöms till drygt 7 miljarder kronor per år och utslaget på 435 miljoner aktier ger det resultat på 16 kr/aktie. Justerar vi för nettoskuld per 2020-12 landar motiverat pris på 221kr/aktie. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *